Foreningen af Sikkerhedsrådgivere i Danmark

Referat ordinær generalforsamling 2020

Generalforsamlingen blev gennemført iht. foreningens vedtægter

1. Valg dirigent
Bestyrelsen foreslog Christian B. Hansen, DTL som blev valgt uden modkandidat.
CBH konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
Formandens beretning omhandlede hovedsageligt de udfordringer, bestyrelsen har arbejdet med i 2019 – samt planlagte tiltag i 2020.
Beretningen vedlægges som separat dokument.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Regnskabet var distribueret inden generalforsamlingen og blev relativt hurtigt gennemgået af kassereren.
Regnskabet udviste et negativt og ikke budgetteret resultat på kr. -75.221. Dette resultat bør vurderes i sammenhæng med det positive resultat på kr. 53.430 fra 2018. Grunden hertil er, at der i 2018 ikke blev afholdt arrangementer med overnatning, hvilket der var budgetteret med. I stedet blev der i 2019 afviklet to store arrangementer.
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

Det var i øvrigt sidste gang Claus Flach reviderede foreningens regnskab – og der blev rettet en stor tak for Claus’ mangeårige indsats.

Regnskab vedlægges som separat dokument.

4. Eventuelle forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer
Der var ikke modtaget forslag fra foreningens medlemmer.

5. Fremlæggelse af forslag til budget og fastsættelse af kontingent.
Der blev for regnskabsåret 2020 præsenteret et budget udvisende et underskud på kr. 20.000.
I budgettet indgår en ekstraordinær udgift på kr. 15.000 til ny hjemmeside, idet den nuværende serverløsning ikke dækker foreningens behov.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
Budgettet blev vedtaget uden kommentarer.
Budget vedlægges som separat dokument

Dokumenter og links

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
Som det fremgik af indkaldelsen, havde Jens Gjerløv samt Jesper Hornum, inden generalforsamlingens afholdelse meddelt, at de ikke ønskede at fortsætte i foreningens bestyrelse.
Bestyrelsen havde indstillet de to suppleanter Benny Plesner, Dekra samt Niels Kjems Petersen, Region Hovedstadens Apotek til at indtræde i bestyrelsen.
Idet der ikke var andre forslag, blev de valgt.
Else Marie Jensen, Bureau Veritas HSE samt Daniel Boss Nielsen, ITD blev foreslået og valgt som suppleanter til bestyrelsen.

7. Valg af revisor og suppleant.
Foreningens revisor, Claus Flach havde meddelt, at han, grundet delvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, ikke ønskede at fortsætte som foreningens revisor.

Jesper Hornum blev forslået og valgt som foreningens revisor.
Christian B. Hansen fortsætter som revisorsuppleant

8. Eventuelt 
I forbindelse med revisionen af DS 2320, har der været en del polemik om, hvem der kunne gennemføre eftersyn etc.
Jens Gjerløv kunne informere om, at det er besluttet at fortsætte som hidtil, og at det altså ikke kun er en repræsentant for typegodkendelsesindehaveren, der kan gennemføre sådanne.
Kassereren informerede om usikkerheden om, hvem der reelt bør gøre brug af foreningens tilbud om ansvarsforsikring.
Det aftaltes, at der kommer redegørelse/anbefaling fra foreningen i løbet af det kommende år.
Jens Holt efterlyste information fra foreningen i form af nyhedsbreve.

Efter generalforsamlingen afholdte pensioneret politikommissær og politiets indsatsleder ved fyrværkerikatastrofen i 2004 et spændende indlæg om det kronologiske forløb af katastrofen tillige med hvilke aktiviteter/initiativer, der blev iværksat på myndighedsniveau.
Karsten Nielsen fortalte kort om egne erfaringer med ”på dagen” at skulle omsætte en beredskabsplan til praktik, når alt er kaos. Han fortalte endvidere om udfordringerne i tiden efter ulykken/katastrofen.

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.