Foreningen af Sikkerhedsrådgivere i Danmark

Foreningens vedtægter

VEDTÆGTER 2024
for Foreningen af Sikkerhedsrådgivere i Danmark

§ 1. Navn, formål og hjemsted

Foreningens navn er Foreningen af Sikkerhedsrådgivere i Danmark (FASID). Foreningen er landsdækkende og har hjemsted i Danmark. Foreningen er en juridisk enhed registeret med CVR-nummer 25802047.
Foreningen har til formål at oprette et forum for personer, som har et gyldigt sikkerhedsrådgiverbevis, hvori der kan udveksles erfaringer, gives informationer om den seneste lovgivning på området for sikkerhedsrådgivere, etableres kontakt med en forsikringsmægler, som kan formidle en ansvarsforsikringsordning for foreningens medlemmer samt andre dertil knyttede aktiviteter.

§

§ 2. Medlemsforhold

Stk. 1. Optagelse.

Som aktivt medlem kan optages personer, som har et gyldigt sikkerhedsrådgiverbevis.

Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til foreningens sekretariat med angivelse af navn, adresse, telefonnummer, e-mail, eksamensbevisnummer og udsteder, samt kontaktoplysninger vedr. betaling af kontingentet. Det enkelte medlem er selv ansvarlig for, at kontingentet bliver betalt til tiden.

Ved indmeldelsen betales kontingent for den resterende del af det regnskabsår, i hvilket indmeldelse finder sted, regnet fra førstkommende månedsskifte efter indmeldelsen.

Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler herfor, og 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for at afvise indmeldelsen. Hvis det påtænkes at et nyt medlem nægtes optaget skal ansøgeren partshøres, før bestyrelsen træffer afgørelse om, at ansøgeren nægtes optagelse som medlem i foreningen. Afgørelsen skal meddeles ansøgeren skriftligt og skal være begrundet. Samtidig skal det i afgørelsen være oplyst, at afgørelsen kan indbringes for Generalforsamlingen, som er foreningens øverste myndighed.

Den pågældende ansøger skal fremsætte anmodning om indbringelse for Generalforsamlingen senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt. Anmodning om behandling på

Generalforsamlingen har ikke opsættende virkning, medmindre bestyrelsen beslutter andet.

 

Et udtrådt eller udelukket medlem kan kun genoptages, såfremt eventuel ældre gæld til foreningen er berigtiget.
Medlemmer, der er ekskluderet af generalforsamlingen i kraft af manglende opfyldelse af de almindelige medlemsforpligtelser, kan kun genoptages med samtykke fra generalforsamlingen, vedtaget med 2/3 majoritet af de fremmødte på denne.

 

Som medlem af FASID’s venner (uden stemmeret) kan optages personer, virksomheder
og institutioner med særlig interesse for sikkerhedsrådgiverfunktionen jf. vedtægternes bilag 1.

 

Stk. 2. Æresmedlemmer.
Æresmedlemmer kan udnævnes af en enig bestyrelse. Æresmedlemmer har ret til at deltage i generalforsamlingen (dog uden stemmeret) og andre medlemsmøder på vilkår som aktive medlemmer.

Stk. 3. Udmeldelse og eksklusion

Udmeldelse finder sted skriftligt til foreningens sekretariat senest med 3 måneders varsel til regnskabsårets udgang.

 

 

Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de til medlemsskabet knyttet forpligtelser, eller som handler til skade for foreningen. Inden bestyrelsen træffer afgørelse om eksklusion, skal det pågældende medlem partshøres i sagen.

 

 

Afgørelsen skal meddeles det pågældende medlem skriftligt og skal være begrundet. Samtidig skal det i afgørelsen være oplyst, at afgørelsen kan indbringes for Generalforsamlingen, som er foreningens øverste myndighed, der med 2/3 majoritet af de fremmødte træffer endelig afgørelse.

 

 

Det pågældende medlem skal fremsætte anmodning om indbringelse for Generalforsamlingen senest 4 uger efter at afgørelsen om eksklusion er meddelt. Anmodning om behandling på Generalforsamlingen har ikke opsættende virkning, medmindre bestyrelsen beslutter andet.

 

Påkrav skal afsendes pr. mail eller brev med en 10 dages betalingsfrist for et forfaldent kontingent, og såfremt beløbet ikke er betalt til foreningen efter yderligere to skriftlige rykkere vil kravet herefter blive taget til inkasso, og medlemmet vil uden yderligere varsel blive slettet som medlem.

Eksklusion fritager ikke for kontigentforpligtelsen for det regnskabsår, i hvilket udelukkelsen finder sted.

Det udtrædende medlem har ikke krav på eventuel andel af foreningens formue eller udbytte heraf.

 

Stk. 4. Kontingentet.
Kontingentet for aktive medlemmer fastsættes for hvert regnskabsår af generalforsamlingen og opkræves i januar måned.

Kontingentet kan fastsættes såvel med som uden forsikringsdækning.
Kontingentet kan opkræves ad op til to gange i regnskabsåret efter bestyrelsens skøn.

 

Kontingentet for FASID’s venner fastsættes af bestyrelsen.

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

 

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde og for højst et regnskabsår ad gangen bevilge kontingentfrihed til medlemmer, der indsender en begrundet anmodning herom

§ 3. Bestyrelsen

Stk. 1. Opgave og valg.
Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer.
Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen for 2 år således at skiftevis 3 og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. Endvidere vælges 2 suppleanter – en 1. og en 2. suppleant – for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

 

Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, indtræder en suppleant efter rækkefølge i den resterende del af det pågældende bestyrelsesmedlems valgperiode.
I fald bestyrelsen ved afgang i utide bliver på mindre end 3 medlemmer, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv.

Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter generalforsamlingen – eller efter behov – sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær/sekretariat.

 

Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil. Det påhviler bestyrelsen at føre tilsyn med de i foreningen ansatte personers virksomhed.

Stk. 2. Bestyrelsesarbejdet.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden.

Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som underskrives af formanden eller næstformanden og referenten.

 

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed; men er kun beslutningsdygtig, når 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ved køb/salg af fast ejendom, pantsætning, optagelse af lån samt aftaleindgåelse over kr. 50.000 skal dette behandles på et
bestyrelsesmøde, og skal vedtages af minimum 4 stemmer i bestyrelsen.
Ved stemmelighed bortfalder forslaget i den forelagte form. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Stk. 3. Forretningsudvalg.
Bestyrelsen kan af sin midte nedsætte et forretningsudvalg til at handle på bestyrelsens vegne i mindre sager, der ikke tåler udsættelse.
Forretningsudvalgets dispositioner skal forelægges førstkommende bestyrelsesmøde til godkendelse.

Stk. 4. Bestyrelsen kan i nødvendigt omfang antage lønnet arbejdskraft.

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned.

 

På den ordinære generalforsamling foretages mindst:
1) valg af dirigent
2) bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år
3) forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4) eventuelle forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer
5) fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
6) valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7) valg af revisor og suppleant
8) eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, når mindst 1/4 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med
angivelse af grund.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen herom.

 

Stk. 2. Indkaldelse
Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 3 ugers varsel enten i foreningens medlemsblad eller ved særskilt skrivelse til de enkelte medlemmer. Med indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal endvidere følge foreningens regnskab.

 

Stk. 3. Mødeberettigede.
Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der ved skriftligt tilmelding til foreningens sekretariat senest 1 uge inden mødet tilmelder sig dette.

Stk. 4. Stemmeberettigede.
Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle aktive medlemmer.

 

Stk. 5. Gennemførelsen.
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

 

På den ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning om forenings virksomhed.
Endvidere fremlægges regnskabet for det forløbne regnskabsår til godkendelse, ligesom der vælges bestyrelse og revisor.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes fremmet til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen og af bestyrelsen udsendes til medlemmerne senest 7 dage inden samme.

 

Der kan kun træffes beslutning om forhold, der er optages på dagsordenen, eller som er indkommet som anført, medmindre samtlige stemmeberettigede er til stede og tiltræder.

 

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Hver medlem har én stemme.
Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot ét af de tilstedeværende medlemmer ønsker det.
Der kan stemmes ved fuldmagt, dog således at fuldmagt kun kan gives til et andet medlem, og således at hvert fremmødt medlem kun kan medbringe én fuldmagt.
Over generalforsamlingen føres beslutningsreferat som underskrives af formanden og
dirigenten.

§ 5. Regnskab og formue

Foreningens regnskabs- og kontingentår er kalenderåret.

 

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en revisor valgt blandt foreningens medlemmer.

 

Den af generalforsamlingen valgte revisor kan til enhver tid forlange indsyn i foreningens regnskabsbilag og kassebeholdning, og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende.

 

Kassereren indkasserer foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger. Han fører regnskab over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens øjeblikkelige økonomiske stilling altid kan aflæses heri, og udarbejder foreningens årsregnskab.

§ 6. Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af bestyrelsesformand og et bestyrelsesmedlem.

 

Dog ved køb/salg af fast ejendom, pantsætning, optagelse af lån samt aftaleindgåelse over kr. 50.000 tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

 

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen
påhvilende forpligtelser.

§ 7. Vedtægtsændringer

Til ændring af nærværende vedtægter, herunder fusion med andre foreninger, kræves vedtagelse på en generalforsamling af 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 8. Opløsning

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde en ny generalforsamling, på hvilken opløsning kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

 

Efterlader foreningen sig formue, træffer sidste generalforsamling beslutning om anvendelse af formuen.

§ 9. Voldgift

Stridigheder om anvendelse af denne vedtægt afgøres ved voldgift.
Voldgiftsretten skal bestå af 2 voldgiftsmænd, hvoraf hver af stridens parter vælger én, samt en af disse i fællesskab valgt opmand. Skulle voldgiftsmændene ikke kunne enes om valget af op-mand, udpeges han af dommeren i den retskreds, hvori foreningen ligger.
I øvrigt henvises til lov nr. 553 af d. 24. juni 2005, om voldgift.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 27. Februar 2001

Revideret og således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 20. marts 2024.

Dirigent Formand

BILAG 1

Retningslinier for FASID’s venner
(Foreningen af Sikkerhedsrådgivere i Danmark)

§ 1

Gruppens navn er: FASID´s venner

§ 2

Gruppens formål er at varetage kontakten til tidligere aktive sikkerhedsrådgivere, personer, virksomheder, organisationer, institutioner m.fl., som har interesse i at følge med i FASID´s virke og aktiviteter eller som har særlig interesse for sikkerhedsrådgiverfunktionen i henhold til ADRén. Gruppens deltagere kan evt. opdeles i forskellige interesseområder, f.eks.: fagjournalister, offentlige myndigheder osv.

§ 3

Ansøgning om optagelse i gruppen stiles til FASID`s sekretariat. Aktive medlemmer af Fasid kan ved ophør af aktivitet/medlemsskab overføres direkte til gruppen Accept, afvisning eller eksklusion fra gruppen bestemmes alene/suverænt af FASID´s bestyrelse. Medlemsskabet løber for en periode af et regnskabsår ad gangen. En afgørelse kan ikke gøres til genstand for evt. behandling på generalforsamling eller retsforfølgning.

§ 4

FASID´s venner administreres af Foreningen af Sikkerhedsrådgivere i Danmark.
Gruppens deltagere registreres af FASID`s sekretariat i medlemskartoteket med den opgivne kontaktinformation.
Gruppens deltagere er selv ansvarlig for at sekretariatet er i besiddelse af korrekt mail-
adresse.
Information af gruppens medlemmer sker alene via e-mail og foreningens hjemmeside.

§ 5

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen for Foreningen af Sikkerhedsrådgivere i Danmark og følger regn-skabsåret i Foreningen af Sikkerhedsrådgivere i Danmark.
Evt. betaling for deltagelse i aktiviteter mv. fastsættes af bestyrelsen for Foreningen af
Sikkerhedsrådgivere i Danmark.

§ 6

Fordele/muligheder for gruppedeltagerne:
– deltagelse i generalforsamlingen uden stemmeret
– deltagelse i aktiviteter i øvrigt, f.eks. erfa-møder, kurser mv. mod brugerbetaling
– adgang til hjemmesiden (åbne del)
– ingen krav på oplysninger fra foreningens medlemskartotek, grupper mv.
– ingen krav på andel i foreningens formue
– ingen adgang til at blive omfattet af foreningens forsikringsordning
– ingen adgang til at blive registreret på liste over externe sikkerhedsrådgivere
– ingen adgang til at blive registreret på liste over kursus-udbydere

Scroll to Top