Foreningen af Sikkerhedsrådgivere i Danmark

Færdselsstyrelsen

Færdselsstyrelsen er den overordnede og regeludstedende myndighed for vejtransport af farligt gods i Danmark. Færdselsstyrelsen har bl.a. følgende opgaver på området:

 

  • Træffer afgørelser i konkrete sager vedrørende multilaterale aftaler, dispensationer eller andre afvigelser fra bestemmelserne i ADR
  • Er klageinstans ved afgørelser truffet af Beredskabsstyrelsen m.fl. i henhold til bekendtgørelsen om vejtransport af farligt gods
  • Udsteder regler om tekniske krav til køretøjer, godkendelse af synsvirksomheder og procedure for ansøgning om og udstedelse af ADR-attest og national godkendelsesattest til køretøjer  • Er klageinstans vedrørende afgørelser truffet af synsvirksomheder. Det fremgår af bekendtgørelsen om vejtransport af farligt gods.
  • Meddeler mandat til Beredskabsstyrelsen i det internationale arbejde
  • Rapporterer til EU-Kommissionen om konstaterede overtrædelser af reglerne
  • Sørger for, at der udarbejdes og offentliggøres en dansk udgave af ADR.
Scroll to Top